باستان شناسی

شناسایی تاریخ زندگی بشر است. آنچه که او را در مسیر زندگی یاری رسانیده تا با بهره گیری از اسباب و ابزار متعدد و پیمودن مسیر تکامل، کامل گام در دوران طلایی پیشرفن و تمدن بگذارد. بی شک کنکاش و کاوش در آنچه که ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ درگیر خود نموده است با هیجانی وصف ناپذیر همراه […]

ادامه مطلب