سنگ دول دول یا راهنما

IMG_20190711_182118

این یمگ که در اکثر مسیرهای مال رو قرار میگرفت که به آن نام های مختلفی میدادند که یکی از اسم های آن معروف به دول دول سنگ بود. ساختار این سنگ به صورت برجی کوتاه بود که تا ارتفاع دو متر هم می رسید و رنگ این سنگ معمولا سفید بود و با دیگر سنگهای آن منطقه تفاوت داشت […]

ادامه مطلب