سنگ زین یا سواری در دفینه یابی

IMG_20190715_152534

سنگ سواری معنای عمومی سنگ سواری این است که روی سنگ بشین و به دنبال نشانه ی دوم باش. با توجه به تحقیقات و تجربیاتمان، اگر سنگ سواری در قله ای باشد، باید در ارتفاعی بیشتر از آن قله و در قله دیگری جستجو کرد. این نماد از نشانه های راهزنان می باشد. اگر سنگ سواری در منطقه نا همواری […]

ادامه مطلب