نعل در دفینه یابی

IMG_20190718_151030

نعل اسب یکی از نمادهای دفینه است اما به چند صورت دیده شده است. ۱:نعل بصورت تکی ۲:نعل بصورت جفت ۳:نعل بصورت جفت ولی پشت سرهم یا متوالی ۴:قسمتی از نعل بصورت عمیقتر باشد ۵:نعل اسب بصورت زیارتگاه در آمده و اسمی همانند (جاپا دولدول یا دولدوله پا،یا اسم هایی که به اسبهای امامان منصوب شده باشد) در گذشته و […]

ادامه مطلب