خرگوش در دفینه یابی

IMG_20190721_104049

این نماد بستگی به حالت های مختلفی داره و نحوه قرار گیریش در مفهومیت اول باید در نظر گرفته بشه که جهش به سمت جلو داره یا نه اگر در حالتی جهشی قرار گرفته بود در مسیر دید خرگوش تپه ای قرار دارد و میتونه با ارزش باشه و احتماله داشتن سنگ تخت روی تپه به صورت پراکنده قرار گرفته.. […]

ادامه مطلب